Termeni și condiții

1.Obligativitatea condițiilor

        Prezentul site, inform3d.ro, denumit în continuare ”Site”, este creat și administrat de către In form3d & Laser SRL, CUI RO41245997, Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Mehedinti 14-16/22, denumită în continuare ”Compania”, care este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile legale române, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj.
        Folosirea și navigarea pe Site de către utilizatori reprezintă acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare iar simpla accesare a Site-ului reprezintă acordul necondiționat cu privire la termenii și condiții de utilizare.
       Compania își rezervă dreptul de a modifica sau completa termenii și condițiile Site-ului în orice moment iar modificarea acestora va produce efecte din momentul publicării pe Site.

2.Limitarea răspunderii

        Site-ul conține date de natură legală sau cu caracter informativ. Compania va face toate demersurile necesare pentru a asigura corectitudinea informațiilor prevăzute pe Site și de a corecta eventuale erori, inadvertențe sau omisiuni în cel mai scurt timp posibil.
       Compania nu este răspunzătoare pentru posibile erori, inadvertențe sau omisiuni ale informațiilor prezentate, acestea având un caracter general și doar cu titlu informativ, neputând sub nicio circumstanță să constituie o începere a unei relații contractuale sau de altă natură. Compania nu poate fi ținut responsabil în nici un fel pentru daune, fie directe sau indirecte, rezultate din utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu Site-ul. Utilizatorii Site-ului acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc.
        Informațiile conținute, descărcate sau accesate pe Site sunt oferite utilizatorilor fără garanția de a fi exhaustive, exacte sau actualizate și nu se urmărește un scop predefinit sau încălcarea drepturilor terților. Totodată Site-ul face trimitere la site-uri terțe ce nu sunt controlate de către Companie și pentru care Compania nu își asumă răspunderea. În același timp, Compania nu își asumă răspunderea pentru problemele sau disfuncționalitate rețelelor, liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza daune computerelor personale în urma utilizării Site-ului.

3.Prelucrarea datelor cu caracter personal

         3.1. Site-ul nu colectează date cu caracter personal, cu excepția de cookies care sunt folosite pentru a permite adaptarea conținutului la utilizator. Așadar Compania nu stochează, administrează, gestionează sau distribuie informații ce permit identificarea dvs.
         3.2. Întrucât interacționarea cu Compania și Site-ul presupune furnizarea de informații, precum numele, e-mail-ul sau numărul de telefon, în vederea identificării utilizatorilor, a încheierii contractelor de asistență juridică sau a transmiterii de newsletters, Compania asigură în totalitate respectarea politicilor de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în normativele europene și naționale, mai exact a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare „Regulament GDPR”.

4.Legalitatea prelucrării

        Pentru a fi legală, prelucrarea datelor furnizate pe site trebuie să se încadreze în una dintre următoarele condiții prevăzute de art. 6 a Regulamentului GDPR.
        (a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
        (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
        (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
        (d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
        (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
        (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
         Atenționăm că nu în toate cazurile este necesar consimțământul persoanei.
        Cabinetul prelucrează datele utilizatorilor doar în scopurile anterior menționate, sub rigorile legii, orice persoană interesată putându-se adresa Cabinetului în vederea exercitării drepturilor ei.

5.Drepturile persoanelor interesate

       Prevăzute în detaliu în Capitolul III din Regulamentul GDPR, persoanele ale căror date au fost prelucrate pot să-și exercite:
       (a) dreptul de acces, mai exact informarea cu privire la identitatea operatorului, datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor, scopurile prelucrării, interesele legitime urmărite precum și alte informații relevante.
       (b) dreptul la rectificare, însemnând corectarea imediată a inexactităților datelor cu caracter personal.
       (c) dreptul la ștergerea datelor, denumit și ”dreptul de a fi uitat”, mai exact posibilitatea ca datele persoanelor să fie eliminate, fără întârzieri nejustificate atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, când a fost retras consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, când persoana vizată s-a opus prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, când datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ori atunci când datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Cabinetului în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află acesta.
       (d) dreptul la restricționarea prelucrării, în situația în care persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor, când prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; atunci când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță ori în ipoteza în care persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
        (e) dreptul la portabilitatea datelor, de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazurile prevăzute de lege.
        (f) dreptul la opoziție și de a nu face obiectul procesului decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, înțelegându-se dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
        Compania garantează cele mai înalte standarde de protecție a datelor cu caracter personal și asigură totodată exercitarea deplină a drepturilor corelative, în condițiile legislației naționale și unionale. În acest scop, persoanele interesate se pot adresa printr-o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail office@inform3d.ro sau la sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Traian. 69 . În toate cazurile, persoana interesată are dreptul de a se adresa autorităților și instanțelor naționale pentru rezolvarea disputelor.

6.Newsletters și e-mail-uri

        În situația în care utilizatorii optează pentru furnizarea adresei de e-mail, fie că au solicitat să primească comunicări și noutăți legislative, fie prin abonare voluntară la newsletter, fie că au fost în relație de clienți ai Companiei ori se află în baza de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, datele de contact oferite pot fi folosite pentru a transmite newsletters, buletine informative precum și alte anunțuri legale de serviciile Companiei. 

 

7.Transferul datelor cu caracter personal

        Compania oferă standarde ridicate de confidențialitate astfel că nu va distribui sau divulga datele cu caracter personal altei societăți comerciale sau terților, fără acordul prealabil al persoanei vizate, indiferent de scopul patrimonial sau nepatrimonial al prelucrării datelor.
        Cu toate acestea, Compania poate dezvălui datele personale colaboratorilor externi care realizează activități conexe domeniului IT, precum în situația externalizării serviciilor de hosting. Compania asigură totuși cel puțin același grad de confidențialitate și protecție a datelor.
        Trebuie menționat de asemenea că în situații excepționale, atunci când autoritățile naționale solicită acest lucru, Compania poate face publice datele cu caracter personal. Aceeași situație se aplică și în ipoteza în care se impune răspunderea unor solicitări sau pretenții ori pentru a proteja siguranța și drepturile Companiei, ale clienților ori ale publicului.

8.Securitatea datelor

        Compania observă cu strictețe normele de securitate cibernetică în scopul protejării confidențialității și siguranței informațiilor personale colectate pe Site. Pentru atingerea acestui obiectiv, Compania face demersuri pentru stocarea datelor în medii de operare sigure și criptate, inaccesibile publicului cu excepția angajaților și colaboratorilor Companiei. Totodată, informațiile sunt stocate în sisteme de tip cloud, furnizate de entități renumite și care oferă garanțiile cele mai înalte de siguranță.

9.Drepturi de autor

       Compania prezintă și deține informații ce pot beneficia de protecția drepturilor de autor și a drepturilor intelectuale cu privire la informațiile accesate. Orice persoană care accesează Site-ul acceptă necondiționat să nu copieze, distribuie, multiplice, modifice sau transmite în întregime sau în parte conținutul Site-ului în orice modalitate, fără îndeplinirea condițiilor legale și fără consimțământul autorului.
       Utilizatorilor le este permisă imprimarea unei singure copii a documentelor de pe Site, în scop exclusiv necomercial și pentru folosința personală, fără a fi modificat conținutul informației imprimate în niciun fel.

10.Litigii

        Compania prezintă și deține informații ce pot beneficia de protecția drepturilor de autor și a drepturilor intelectuale cu privire la informațiile accesate. Orice persoană care accesează Site-ul acceptă necondiționat să nu copieze, distribuie, multiplice, modifice sau transmite în întregime sau în parte conținutul Site-ului în orice modalitate, fără îndeplinirea condițiilor legale și fără consimțământul autorului.
Utilizatorilor le este permisă imprimarea unei singure copii a documentelor de pe Site, în scop exclusiv necomercial și pentru folosința personală, fără a fi modificat conținutul informației imprimate în niciun fel.